Om kampagnen for dansk skovbrug

Initiativtagerne har forud for kampagnen foretaget en meningsmåling blandt danskerne.

Meningsmålingen peger samlet set på en forståelsesmæssig udfordring i forhold til produktionen af træ i Danmark samt en manglende anerkendelse af skovbrugets rolle i den grønne omstilling.

Danskernes mening om dansk skovbrug

Flertallet af danskerne mener, at de danske skove først og fremmest skal give plads til natur og dyreliv, dernæst skal skovene anvendes rekreativt, mens skovbrug prioriteres lavest.

Alligevel er træ populært hos danskerne – hele 90 procent kan godt lide træ som materiale, men kun hver fjerde dansker lægger vægt på, at træet er dansk produceret. Samtidig viser analysen, at jo flere træprodukter danskeren omgiver sig med, desto mere bekymret er vedkommende for klimaet, biodiversiteten og den vilde natur.

Meningsmålingen viser også, at 70 procent af danskerne mener, at skovene er vigtige for klimaet, mens 20 procent mener, at der bliver fældet for meget træ i Danmark. 

Konklusion på undersøgelsen om holdningen til skovbrug

Konklusionen er, at danskerne på den ene side er forbeholdne over for skovbrug – men på den anden side anerkender, at skoven er vigtig for klimaet, og at træ er et godt materiale. Det paradoksale er dermed, at et flertal ikke ser sammenhængen mellem træerne i skoven og den produktion, som er nødvendig for, at træ kan indgå som en fornybar ressource i byggeriet og boligen. Den forbindelse ønsker initiativtagerne at sætte fokus på, sådan at skovbruget kan bidrage til samfundets grønne omstilling, til at løse klimaudfordringerne og til biodiversiteten.

Om meningsmålingen

Analysen af meningsmålingen er udarbejdet på baggrund af data indhentet af Norstat i marts 2022 med 1005 respondenter. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og region.

Undersøgelsen er udarbejdet for Hedeselskabet, Skovdyrkerne, Træ- og Møbelindustrien og Dansk Skovforening.

Skovbruget som en del af den grønne omstilling

Derfor inviterer Dansk Skovforening, Hedeselskabet, Træ- og Møbelindustrien og Skovdyrkerne alle relevante aktører med interesse for skovbruget til at bidrage til en fælles kampagne for at sikre dansk skovbrug en væsentlig rolle i den grønne omstilling i Danmark.

7 fælles principper

Partnerskabet bygger på 7 fælles principper for et bæredygtigt og balanceret dansk skovbrug. Principperne er fundamentet for samarbejdet i partnerskabet og den fælles kampagne.

Vi opfordrer andre med interesse for skovbruget til at følge principperne og bidrage til den fælles kampagne.

Sådan kan du bidrage til den fælles kampagne.

Principperne for bæredygtigt og balanceret skovbrug:

 • Vi planter mere skov, end vi fælder
 • Vi driver skovene bæredygtigt og balancerer hensyn til produktion, klima, biodiversitet og friluftsliv
 • Vi mindsker Danmarks CO2-udledning
 • Vi anvender træ som et fornybart og bæredygtigt materiale
 • Vi arbejder med biodiversitet
 • Vi undgår træspild
 • Vi arbejder for, at de fleste danske skove bliver bæredygtighedscertificeret

Ny fælles fortælling for dansk skovbrug

Partnerskabet for Dansk Skovbrug vil fra 2023 til og med 2024 igangsætte en fælles kampagne for at øge forståelsen af skovbrugets rolle i den grønne omstilling. Fundamentet og det kreative afsæt for kampagnen er dét, som partnerskabet har til fælles med et flertal i befolkningen – nemlig den positive holdning til skov og den positive oplevelse af træ som materiale.

Kampagnen er baseret på en fælles fortælling for partnerskabet:
Partnerskabet for Dansk Skovbrug deler de positive holdninger til skov og træ med hinanden og med danskerne. 

 • Vi planter mere skov, end vi fælder i Danmark.
 • Vi bidrager til at mindske Danmarks CO2-udledning, når vi øger skovenes produktion og binder CO2 i træ og træer.
 • Vi arbejder for, at Danmark anvender mere træ i byggeri og boliger, da træ er et fornybart og bæredygtigt materiale, som bidrager positivt til den grønne omstilling.

Vores mål er, at dansk skovbrug får en væsentlig rolle i den grønne omstilling.

Kampagnens opgave er at forbinde de positive fortællinger om træer og træ med forståelsen af skovbrugets rolle i den grønne omstilling. 

Mål med kampagnen

Formålet med kampagnen er at øge skovbrugets legitimitet. Kampagnen skal derfor både fastholde den nuværende positive holdning til træ og træer, men også specifikt øge opbakningen til dansk skovbrug.

Derudover vil initiativtagerne sammen følge op på den politiske opbakning til dansk skovbrug i den grønne omstilling og erfaringsudveksling i kampagneperioden.

Organisation

Kampagnen er organiseret i et partnerskab mellem de organisationer, som har taget initiativet til kampagnen.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer med administrerende direktør i Hedeselskabet, Torben Friis Lange, som formand samt en arbejdsgruppe.

Projektledelse, kontakt til leverandører og driften af kampagnen forankres i Dansk Skovforening.

Sådan er processen

Initiativtagernes mål er at indsamle minimum 5 millioner til en samlet kampagne i perioden 2023-2024 for at sikre størst mulig synlighed og få mest mulig værdi ud af det producerede kampagnemateriale.

 • I oplysninger om den fremtidige kampagne vil det fremgå, hvor bidrag kommer fra.
 • Kampagnen udarbejdes og igangsættes, såfremt minimumsbeløbet indsamles. Hvis minimumsbeløbet ikke opnås medio 2023, vil indsamlede midler blive tilbagebetalt.
 • Indhold og design af kampagnen vil blive udarbejdet af et eller flere eksterne bureauer efter opdrag fra kampagnens styregruppe.
 • Donorer vil løbende blive holdt orienteret om projektets fremdrift.

Økonomi

Økonomistyringen af kampagnen varetages af Hedeselskabet/HedeDanmark.